• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانکانال ریاضی تلگرام

کانال ریاضی 1000

سوالات ریاضی دهم تجربی نهایی 1403

پاسخنامه کلیک کنید

سرفصلهاي رياضي دهم رشته ي تجربي و رياضي

 فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله ..................................................................................... 1
درس اوّل: مجموعه های متناهی و نامتناهی............................................. 2
درس دوم: متمم یک مجموعه ................................................................. 8
درس سوم: الگو و دنباله ........................................................................ 14
درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی ............................................. 21
فصل 2: مثلثات ........................................................................................................ 28
درس اوّل: نسبت های مثلثاتی..................................................................... 29
درس دوم: دایرهٔ مثلثاتی......................................................................... 36
درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی............................................................ 42

فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری.............................................................. 47
درس اوّل: ریشه و توان........................................................................... 48
درس دوم:ریشهٔ n ام.............................................................................. 54
درس سوم: توان های گویا ...................................................................... 59
درس چهارم: عبارت های جبری ............................................................... 63

فصل 4: معادله ها و نامعادله ها.............................................................................. 69
درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن ................................. 70
درس دوم: سهمی ................................................................................. 78
درس سوم: تعیین علامت........................................................................ 83

فصل 5: تابع........................................................................................................ 94
درس اوّل: مفهوم تابع و بازنمایی های آن.................................................... 95
درس دوم: دامنه و برد توابع...................................................................... 101
درس سوم: انواع توابع ........................................................................... 109

فصل 6: شمارش، بدون شمردن ............................................................................. 118
درس اوّل: شمارش............................................................................ 119
درس دوم: جایگشت........................................................................... 127
درس سوم: ترکیب............................................................................. 133

فصل 7: آمار و احتمال .......................................................................................... 141
درس اوّل: احتمال یا اندازه گیری شانس.................................................. 142
درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه ...................................... 152
درس سوم: متغیر و انواع آن ..................................................................۱۵۹